Zadania Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 1. Prowadzenie działalności opiniodawczej w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie:

  • określania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  • postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zapytania o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

  • uzgadniania warunków realizacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  • opiniowania projektów budowlanych, technologicznych;

 2. Przeprowadzanie:

  • kontroli - oględzin obiektów wynikających z art. 56 ustawy prawo budowlane, dla których nałożony został obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

  • kontroli w trakcie budowy,

  • kontroli - oględzin w celu stwierdzenia spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach adaptowanych i przebudowywanych;

 3. Wykonywanie innych czynności związanych z sanitarnym nadzorem zapobiegawczym, wynikających z przepisów szczególnych;

 4. Wydawanie zgody na stosowanie materiałów, wyrobów i preparatów, użytych w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania wody oraz weryfikacja, czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody;

 5. Wyrażenie zgody w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

UWAGA !

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty.

Opłaty pobiera się w wysokości poniesionych kosztów, a ponosi je osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych

Wysokość opłat ustalono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z 2010 r. Nr 36, poz. 203 ).

 

Pliki do pobrania: