Zadania Stanowiska Pracy ds Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Do zadań Stanowiska Pracy ds Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań oświatowo-zdrowotnych poprzez:

  1. Organizację narad i szkoleń.

  2. Organizowanie akcji i kampanii prozdrowotnych.

  3. Dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych.

  4. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji programów edukacyjno-zdrowotnych.

  5. Opracowanie i realizacja lokalnych programów edukacyjno-zdrowotnych w zależności od potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu.

  6. Współpraca ze wszystkimi oddziałami Stacji w zakresie promocji zdrowia.

  7. Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z działalności, prowadzenie sprawozdawczości.

  8. Prowadzenie poradnictwa metodycznego w ramach realizowanych zadań programowych i nieprogramowych.

  9. Współdziałanie z samorządami lokalnymi, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

  10. Uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zakład pracy, jednostki nadrzędne oraz inne instytucje i organizacje.

 

Pliki do pobrania: