Zasadniczym celem działalności Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu , zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób.

Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

 • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na etapie projektowania inwestycji aby zapewnić takie rozwiązania, które będą gwarantować zapewnienie odpowiednich wymagań higienicznych i zdrowotnych w projektowanych obiektach oraz ograniczanie do minimum niekorzystnego oddziaływania inwestycji na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na środowisko poza terenem jej lokalizacji od momentu powstawania projektów studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu aż po oddanie obiektu do użytkowania,

 • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,

 • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

Powyższe zadania realizowane są poprzez komórki organizacyjne :

 • Sekcję Epidemiologii,

 • Sekcję Higieny Żywności i Żywienia, PU

 • Sekcję Higieny Komunalnej,

 • Sekcję Higieny Pracy,

 • Stanowisko Pracy ds.Higieny Dzieci i Młodzieży,

 • Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego