Zadania Higieny Komunalnej

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;

 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących na poprawę jakości wody;

 • Wydawanie okresowych i obszarowych ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

 • Szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów;

 • Udzielanie zgody na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów wody;

 • Zatwierdzanie systemu jakości wykonywanych badań wody w laboratorium zewnętrznym;

 • Nadzór nad jakością ciepłej wody w instalacjach wewnętrznych obiektów, w których przebywają osoby przewlekle chore, leżące (hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale, domy pomocy społecznej, itp.) oraz w internatach, akademikach, domach dziecka.

Nadzór nad basenami kąpielowymi, miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli i kąpieliskami

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym i jakości wody kąpielisk, basenów kąpielowych/pływalni;

 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych/pływalni;

 • Wydawanie rocznych ocen jakości wody na pływalniach;

 • Wydawanie ocen dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

  • obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;

  • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;

  • domów pomocy społecznej, ośrodków kultury, noclegowni dla bezdomnych,

  • dworców autobusowych i kolejowych wraz ze środkami transportu publicznego,

  • terenów rekreacyjnych, placów zabaw, piaskownic oraz wyrywkowe badanie mikrobiologiczne piasku;

  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

  • cmentarzy, zakładów pogrzebowych, środków transportu zakładów pogrzebowych.

 • Prowadzenie dokumentacji obiektów higieny komunalnej;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;

 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;

 • Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach;

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicę, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z za granicy;

 • Opiniowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi w gabinetach kosmetycznych;

 • Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych dla obiektów hotelarskich;

 • Rozpatrywanie interwencji i zażaleń ludności;

 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości;

 • Uczestnictwo w szkoleniach i naradach;

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji.

 
Pliki do pobrania: