Zadania Stanowiska pracy ds Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór nad spełnianiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w publicznych i niepublicznych placówkach nauczania i wychowania oraz obiektach wypoczynku i rekreacji, określonych w przepisach, w szczególności dotyczących:

 • Utrzymania należytego stanu sanitarno – technicznego i higienicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, placówki oświatowo - wychowawcze, szkoły wyższe, internaty;

 • Utrzymania stanu sanitarno - higienicznego placówek letniego i zimowego wypoczynku oraz rekreacji dzieci i młodzieży;

 • Oceny środowiska szkolnego tj.:

  • dostosowania mebli edukacyjnych stolików i krzeseł uczniowskich do wzrostu uczniów,
  • rozkładów zajęć lekcyjnych,
  • warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,
  • infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
  • oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole,
  • nadzoru nad gabinetami profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,
  • oceny wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych;
 • Prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

 • Podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami sanitarno-higienicznymi w placówkach oświatowo-wychowawczych.

 • Podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych adresowanych do środowisk szkolnych zgodnie z bieżącą problematyką.

 • Załatwiania spraw bieżących i interwencyjnych z zakresu działalności stanowiska pracy ds Higieny Dzieci i Młodzieży.

  Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania.

Akty prawne 

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59).
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 409).
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 ).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelniach bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018r., poz. 2090).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.  z 2016r. poz. 452).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720).
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 734).
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr  259, poz. 2173).
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r. poz. 1644).
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166).
 20. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 1286)
 21. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 143 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1202 ze zm.).
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.).
 24. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).
 25. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ).
 26. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.).
 27. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).
 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).
 30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2166).
 31. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1446)