Niniejsza strona została przygotowana w celu wykonania obowiązku nałożonego m. in. na organy administracji publicznej przez:

  • ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwanej dalej ,,ustawą''
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej – jest to urzędowy publikator teleinformatyczny utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Strona główna Biuletynu, prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, znajduje się pod adresem: www.bip.gov.pl

Zakres informacji obowiązkowo objętych publikacją na stronach BIP organów administracji, do których należy Państwowy Inspektor Sanitarny od dnia 1 lipca 2003 r.

Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. na dzień 1 lipca 2003 r., podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy określając:

  • Status prawny lub formę prawną - Organizację
  • Przedmiot działania i kompetencje
  • Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  • Majątek, którym dysponują
  • Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1
  • Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
  • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 
  • Dane na temat rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobach i zasadach ich udostępniania.


Niniejszy serwis obejmuje informacje publiczne opublikowane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Poszczególne zakładki menu zawierają odsyłacze do treści zawartych na stronie.

Kolejne menu (,,Linki'') obejmuje odsyłacze do stron Biuletynu stworzonych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu (Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu) oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa podkarpackiego (dyrektorów Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych, w skrócie ,,PSSE''), organów szczebla podstawowego w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22, sierpień 2017 11:33 mgr inż. Dariusz Tacik